Súhlas so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektu1. Osobné údaje, ktoré budú spracované:
• meno a priezvisko,
• poštová adresa,
• fakturačná adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt,
• IP adresa,
• Cookies.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:
Spracovanie objednávky pre predaj a zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa eshopu.

Doba spracovania osobných údajov je:
Po dobu trvania zmluvy a následne ešte tri roky od jej ukončenia.

3. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujícím tretím stranám:

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že bol prevádzkovateľom eshopu riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú prevádzkovateľovi eshopu poskytnuté dobrovoľne.


*Poučenie Poskytovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľ eshopu týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenia") informuje, že:

• osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov budú spacované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

• dôvodom poskytnutia osobných údajov Poskytovateľa osobných údajov je zasielanie obchodných ponúk Prevádzkovateľa eshopu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,

• Prevádzkovateľ eshopu nemenoval žiadneho poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,

• Prevádzkovateľ eshopu nemá v úmysle predať osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov do tretej krajiny, medzinárodným organizáciám alebo iným ako vyššie uvedeným tretím stranám,

• Poskytovateľ osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od prevádzkovateľa eshopu prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a má právo vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má podozrenie, že prevádzkovateľ eshopu postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s nariadením.